میزان تحول: ۲۱ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)

من علاوه بر تحولات جسمی، به تحولات معنوی و مالی رسیدم.

فایل صوتی صحبت های او را بشنوید: