كارورزان مقاطع مختلف در NLPa

جامعه کارورزان NLP زير نظر احمد نوري

كارورزان مقاطع مختلف در NLPa

كارورزان مقطع Practitioner

اين كارورزان بعد از گذراندن دوره مقدماتی مجاز به استفاده از تكنيكهاي nlp براي خود ميباشند و اجازه استفاده از تكنيك ها به صورت حرفه اي را نخواهند داشت و پس از پایان این دوره میتوانند برای دوره مستری ثبت نام نمایند.

كارورزان مقطع Masterpractioner

اين كارورزان بعد از سپري نمودن دوره مستري مجاز به ارائه خدمات كوچ يا همراهي با اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشند، ولي صلاحيت تدريس را اخذ ننموده اند. ضمنا خدمات كوچينگ آنها نيز با توافق شخص كوچ گيرنده(كلاينت) ميتواند صورت گيرد.قرار گيري اسم اشخاص در سايت آكادمي nlpa به معناي تبحر و تخصص شخص دوره نمي باشد و صرفا به معناي اينست كه شخص دوره را با ما گذراندن است و پس از پایان این دوره میتوانند در دوره نرینری ثبت نام نمایند.

كارورز مقطع Mastertrainer

اين كارورزان پس از سپري نمودن دوره masterpractitioner مجاز به شركت در دوره trainer خواهند بود. در اين مقطع فرد صلاحيت تدريس را پيدا كرده و ميتواند با رايزني هاي خود و با حفظ استانداردهاي nlpa آكادمي مشغول تدريس nlp در مقطع practitioner گردد.(تدريس در مقاطع بالاتر مستلزم گذراندن سه دوره مدلسازي و متاپروگرم و ماتريس ارتباط ميباشد.)

كارورز مقطع مدلسازي و متاپروگرم و ماتريس ارتباط

اين دوره هر پنج سال يكبار اجرا ميگردد و براي گذراندن اين دوره بايد شخص تمام دوره هاي قبل به اضافه ٢٠٠ ساعت سه دوره مدلسازي و متاپروگرم و ماتريس ارتباطرا بگذراند تا مجوز تدریس در دوره های بالاتر از پرکتیشینر را کسب نماید.

سه رنگ نماد اخلاقي

Untitled 2

Hadis shojaei

Certified NLP Coaching September 2022
Ahvaz,Iran

ثبصثبصث

Aghdas safar khorasani

Certified NLP Coaching September 2022
Mashhad,Iran

3

Najmeh Ensaf

Certified NLP Coaching September 2022
Shiraz,iran

4

Nafiseh Foroughi

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

5

Elham Barati Nogourani

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

6

Mehdi Satari Torkamani

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

7

Mohamad Rashidi

Certified NLP Coaching September 2022
Shiraz,iran

قلیقل

Mahnaz Ariana

Certified NLP Coaching September 2022
Mashhad,Iran

ثلثقل

Shakiba Afshar Bakeshlo

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

ثصبل

Zeinab TeimooryRad

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,iran

سثبص

Zahra Mirza

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,iran

45

Freshteh Ebrahimi

Certified NLP Coaching September 2022
Qazvin,Iran

لاثقلثقل

Parvin Samadi Khameneh

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,Iran

قلث

Bahram Tavakoli

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

لبص4ث43

Tahereh Sanjarani

Certified NLP Coaching September 2022
Shiraz,Iran

ث4ثبث4ب

Vahideh Sadat Hosseini

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,Iran

Untitled 2.jpgثقلثل

Nariman Hasanzadeh Youvalari

Certified NLP Coaching September 2022
Oromiyeh,Iran

قلثقل

Llida Pournasir Abkenari

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,Iran

سثبسثب

Najimeh Kand

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,Iran

ثقلثقل

Maryam Kouhestani Mooghadam

Certified NLP Coaching September 2022
Mashhad,Iran

قثلثقل

Somayeh Ahmadi Kelisani

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,iran

لثقلثق

Robabeh Alsadat Mousavi Biouki

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,Iran

photo6326857091

Ameneh Bazrafkan

Certified NLP Coaching August 2023
shiraz,Iran

رسر

Toktam Yarahmadi

Certified NLP Coaching September 2022
Mashhad,Iran

ثسثب

Fatemah Tafreshi

Certified NLP Coaching September 2022
Tehran,iran

صثبصثب

Somayeh Adlkhah

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

مکمکمک

Hesam kateb Alhooruf

Certified NLP Coaching September 2022
Shiraz,Iran

Untitled 2 1

Meysam Bagheri

Certified NLP Coaching September 2022
Qazvin, Iran

ممم

Aramesh Sadeghi

Certified NLP Coaching September 2022
Esfahan,Iran

ن

Ladan Kheradvar

Certified NLP Coaching September 2022
Rasht,Iran

Untitled 2.jpg8986

Golaleh Davodi

Certified NLP Coaching September 2022
Sanandaj,Iran

3ق3ق3

Fariba Oliyaee

Certified NLP Coaching September 2022
Shiraz,Iran

بلثقلثق

Rasool Nasiri

Certified NLP Coaching September 2022
Ghazvin,iran

ثقبلثقل

Fatemah Kouhestani

Certified NLP Coaching September 2022
Mashhad,iran

photo6228365380

Jalal Jafarpour

Certified NLP Coaching August 2023
lahijan,Iran

photo6228344578

Sahar Deilamaghani

Certified NLP Coaching August 2023
Australia

photo6228354289

Nafiseh Sadat Mashaali

Certified NLP Coaching August 2023
Tehran,iran

photo6228359298

Sedigheh Parvaneh Nezhad shirazi

Certified NLP Coaching August 2023
Shiraz,Iran

photo6228348315

Parvaneh Kharazan

Certified NLP Coaching August 2023
Tehran,iran

photo6231108592

Masoumeh Pournazmi

Certified NLP Coaching August 2023
Azarbayjan,iran

photo6245125284

Zahra Hosseinpour

Certified NLP Coaching August 2023
shiraz,iran

photo6245115843

Mohammad Hamed Ravanshad

Certified NLP Coaching August 2023
shiraz,iran

photo6245119521

Vida Aghdamifar

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6245121176

Ali Akbar Asadollahi

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6245277124

Khadijeh Ahmadi

Certified NLP Coaching August 2023
kish,iran

photo6272443862

Maryam Bahramiyan

Certified NLP Coaching August 2023
esfahan,iran

photo6272449369 e1692509058680

Marjan Ehyaee

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6290254872

Zohre Motavas

Certified NLP Coaching August 2023
shiraz,iran

photo6290257611

Maryam Basiri

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6290706496

Sedigheh Keshavarz

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6291201833

Masomeh Ghafari

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6304469730

Tannaz Pirdavari

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6304479886

Nastaran Habibzadeh

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6310458967

Zahra Ahmadi

Certified NLP Coaching August 2023
bojnourd,iran

photo63441634781

Sepideh Kamahi

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran

photo6431102823

Reihaneh Hajihosseini

Certified NLP Coaching August 2023
tehran,iran