میزان تحول: ۱۰ کیلوگرم

 

کارورز کرمانی موفق شد.

توهم میتوانی، اگر عادت به خودآگاهی، تمرکز، سنجش داشته باشی.

TMB متد عادت سازی موفقیت هست.

در رویکرد جدیدش، همراه ما باشید