میزان تحول ۱۴ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)

فایل صوتی صحبت های او را بشنوید: