میزان تحول: ۵٫۷۰۰ کیلوگرم و مجموعا ۲۴ سانتیمتر در سایز

 

بنام خداوند عشق و تعادل

وزن اولیه :٨٨/۵٠٠

وزن فعلی :٨٢/٩٠٠

میزان تحول :۵/٧٠٠

ورن ارزش افزایی : ۶۵

میزان تغییر سایز : ١٢ سانتیمتر دور کمر ٢ سانتیمتر دور شکم ١٠ سانتیمتر