میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)

۱۶کیلوگرم ارزش افزایی داشتم،

من خالق دنیای خودم،خودم هستم،

tmb راتجربه کنید به تفسیرنمیشود
مربی توانمندم احمدنوری را سپاس

فایل صحبت های او را بشنوید: