میزان تحول: ۲۳ کیلوگرم

 

متد TMB مرا با خودم آشتی داد
مربی قدرتمندم احمدنوری، ممنونم