میزان تحول: ۱۰ کیلوگرم و ۱۰ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۷۸

وزن فعلى: ۶۸

میزان تحول :۱۰کیلوگرم

وزن ارزش افزایى: ۶۰

میزان تغییر سایز؛۱۰سانتیمتر

تاریخ آغاز:۸/۹۵

نام شهر:شیراز