میزان تحول: ۹ کیلوگرم و ۱۸ سانتیمتر در سایز

 

عضو خانواده TMB از شیراز

وزن اولیه:۶۸

وزن فعلى: ۵۹

میزان تحول :۹ کیلو

وزن ارزش افزایى: ۵۵

میزان تغییر سایز؛

تاریخ آغاز:خرداد ۹۵

نام شهر:شیراز

با ٩ کیلوگرم افزودن توازن شخصی و کاهش سایز ١٨سانتیمتر.
اگاهی و تحول معنوی ام افزونتر

سپاس استاد توانمندم را که عاشقانه برای رهایی، اگاهی و شادی تلاش میکنند.