میزان تحول: ۲۵ کیلوگرم

 

از یکی از روستاهای زنجان هستند.

که  با مشقت توانستند در کلاسهای TMB شرکت  نموده و ۲۵٫۶۰۰ به توازن شخصی خود اضافه کنند.

آفرین براین ذهن زیبا