میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۹ سانتیمتر در سایز

 

از شیراز
با متد TMB در مدت ۵٣ روز، از وزن ١٢۵.٢٠٠به ١١٩.٣٠٠رسیدم .. ۵.٩٠٠ کاهش وزن داشتم و ٩.۵سانت کاهش سایز
من حتما ً به وزن دلخواهم خواهم رسید…من میتوانم

سپاس استاد توانمندم