میزان تحول: ۱۵ کیلوگرم و ۱۷ سانتینتر در سایز

 

از شیراز

وزن اولیه:۱۰۶/۹۰۰

وزن فعلی:۹۱/۲۰۰

میزان تحول:۱۵/۷۰۰

میزان تغییر سایز:۱۷سانت کاهش دور کمر

تاریخ آغاز:۸ دی ۹۵