میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۹ سانتیمتر در سایز

 

ازشیراز
در طی ٣ماه، ۶کیلو کاهش وزن دارم و٩ سانت کاهش سایز
با این متد بسیاری از بیماری های جسمی ام درمان شد ازجمله سنگ کلیه نهفته ای که مدتها ازان بیخبربودم
سپاس استاد قدرتمندم