میزان تحول: ۳۰ کیلوگرم و مجموعا ۲۹ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۱۳۲

وزن فعلى: ۱۰۵

میزان تحول :۲۷کیلوگرم

وزن ارزش افزایى: ۷۵

میزان تغییر سایز:۲۱سانتیمتر دور شکم، ۸ سانتیمتر دور بازو

تاریخ آغاز:بهمن ۹۵