میزان تحول ۶٫۱۰۰ کیلوگرم و مجموعا ۱۲ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه: ٨٠/١٠٠

وزن فعلى: ٧۴

میزان تحول : ۶/١٠٠

وزن ارزش افزایى: ۶٣

میزان تغییر سایز؛ ۵سانت دورکمر٧دورشکم

تاریخ آغاز: ٩۵/٨/٢