میزان تحول: ۱۵ کیلوگرم

 

خود تان را باور کنید و بپذیرید،

اگر بتوانید خودتان را قبول کنید ، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید …
ممنونم استاد دوباره در مسیر تغییر قرار گرفتم
۱۵ کیلو کاهش وزن