میزان تحول: ۱۱ کیلوگرم

 

۱۱ کیلو به توازن شخصی ام افزوده ام، و اینک آماده هستم تا قهرمان المپیک زندگی خودم باشم.

TMB رژیم نیست، تعادلی هست توام با شادی

مربی قدرتمندم، احمدنوری،ممنونم