میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۱۰ سانتیمتر در سایز

به نام خالق عشق و تعادل
از شیراز
وزن اولیه:٩٠
وزن فعلی:٨٣.۵٠٠
میزان تحول:۶.۵٠٠
کاهش سایز:١٠سانت
خدایم را سپاس
استاد توانمندم را سپاس