میزان تحول: ۶ کیلوگرم

 

TMB مرا باخودم آشتی داد

من با این متد فهمیدم غفلت ازما چه میسازد، خدارا شکر
مربی قدرتمندم احمدنوری، ممنونم