میزان تحول: ۱۹ کیلوگرم و ۳۰ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق هستی
وزن اولیه ۹۴٫۵۰۰
وزن فعلی ۷۵٫۵۰۰
تحول جسمی : ۱۹ کیلوگرم
تغییر سایز :٣٠ سانت

خدایم را سپاس
استادم را سپاس
حمایت خانواده ام را سپاس
خودم را سپاس