میزان تحول: ۸ کیلوگرم و ۴ سانتیمتر در سایز

 

وزن اولیه:٧٨/٧٠٠

وزن فعلى: ٧٠/۶٠٠

میزان تحول :٨/١٠٠

وزن ارزش افزایى: ۶٠

میزان تغییر سایز؛از سایز ۴۴به سایز ۴٠رسیدم

تاریخ آغاز:۶مرداد٩۵