میزان تحول: ۱۰ کیلوگرم

 

۱۰ کیلوگرم به توازن شخصی ام افزودم واینک آماده ام تا دردیگرزمینه های زندگی ام بدرخشم

TMB به من تحول را درهمه زمینه ها آموخت

مربی توانمندم،احمدنوری را سپاس