میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۱۰ سانتیمتر در سایز

 

از تهران،

TMB مرا با خودم آشتی داد

مربی خلاقم، احمدنوری، ممنونم