میزان تحول: ۱۲ کیلوگرم و ۱۱ سانتیمیتر

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۸۴،۶۰۰

وزن فعلى: ۷۱،۹۰۰

میزان تحول :۱۲،۷۰۰

میزان تغییر سایز:۱۱ سانتی متر

تاریخ آغاز:۹۵/۵/۱۲