میزان تحول: ۶ کیلوگرم

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۷۴/۸۰۰

وزن فعلى: ۶۸

میزان تحول :۶/۸۰۰ کیلوگرم

وزن ارزش افزایى: ۵۵

میزان تغییر سایز؛ ۴۶ به ۴۲ تغییر سایز

تاریخ آغاز: خرداد۹۵