میزان تحول: ۱۱ کیلوگرم و ۱۲ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه: ۸۹

وزن فعلى: ۷۸

میزان تحول : ۱۱ کیلوگرم

وزن هدف: ۷۰

میزان تغییر سایز؛ ۱۲ سانت دور شکم
تاریخ آغازدوره: مرداد ۹۵