میزان تحول: ۷ کیلوگرم و ۴ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۷۵

وزن فعلى: ۶۸

میزان تحول :۷ کیلوگرم

وزن ارزش افزایى: ۶۰

میزان تغییر سایز؛ از ۴۶ به ۴۰

تاریخ آغاز:۱/۹/۹۵

نام شهر:تهران