میزان تحول: ۵ کیلوگرم و ۴ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:٩٢

وزن فعلى: ٨٧

میزان تحول :۵

وزن ارزش افزایى: ۶٠

میزان تغییر سایز؛۴سایز

تاریخ آغاز:٢۴/١١/٩۵
نام شهر:قزوین