میزان تحول: ۸ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)

به نام آفریدگار عشق و تعادل
وزن اولیه….۶۹٫۱۵۰
وزن فعلی…۶۱٫۱۰۰
تاریخ شروع دوره…..۱۲ مرداد۹۵
سپاس خدا را که در مسیر تحول جسمی ،مسیر زندگیم را تغییرداد….

فایل صوتی صحبت های او را بشنوید: