میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم

از TMBشیراز هستم.

آرامش و حس خوب، باعث تغییر همه چیز، حتی وزن آدم ها می شود.