میزان تحول: ۲۳ کیلوگرم

 

وزن اولیه: ۱۰۵

وزن فعلی:۸۲

میزان تحول:۲۳

وزن ارزش افزایی:۷۰

تاریخ آغاز:۱۲\۱۱\۹۴

نام شهر : کرمان