میزان تحول: ۱۳ سانتیمتر در سایز

 

و از زمانی که با TMB آشنا شدم، تحولات زیادی بدست آوردم و دارای تغییر سایز ١٣ سانتیمتر گردیدم.