به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه: ٨٠

وزن فعلى: ٧١/۵

میزان تحول :٨/۵

وزن ارزش افزایى: ۶٩

تاریخ آغاز:١٣۵٩/٣/٢٠

نام شهر: تهران