میزان تحول: ۱۴ کیلوگرم

(در ادامه، سخنان او را بشنوید …)

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۸۴

وزن فعلى: ۷۰

وزن ارزش افزایى: ۶۰

تاریخ آغاز:۹۴/۱۰/۷

نام شهر: قزوین