میزان تحول: ۱۰ کیلوگرم و ۲۲ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل
از شیراز
از دی ماه ٩۵ عضو خانواده TMB شدم
و تا کنون ١٠.۴٠٠ کاهش وزن داشته ام و٢٢سانت کاهش سایز…
خدا را سپاس
استادم را سپاس
همراهانم را سپاس