میزان تحول: ۱۹ کیلوگرم

 

یکی دیگر از نشانه های خودآگاهی.

۱۹ کیلو کاهش وزن با متد انحصاری TMB با احمد نوری.

از شهر قزوین