میزان تحول: ۲۳ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)

متد tmb مرا براین باوررساتد که من خالق دنیای خودم هستم.
۲۳ کیلوگرم به توازنم افزودم، اینک خودم را آماده اجرای ماموریت های بزرگ الهی میدانم.
مربی احمدنوری راسپاس

فایل صوتی صحبت های محمدرضا عزتی را بشنوید: