میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم

 

از شیراز

او برادرزاده خانم لیلا کریمی است.

لیلا کریمی می گوید: من ۹ کیلوگرم با متد TMB کم کردم و توانستم به پسر داداشم (سینا کریمی) هم اموزش بدم و اونم با همین روش ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است