میزان تحول: ۲۰ کیلوگرم

 

سرتیم مشاوران TMB از روزهای تغییر خود با متد تعالی بخش TMB باشما سخن می گوید.