میزان تحول: ۲۱ کیلوگرم

 

مدیر برنامه های کشوری احمد نوری، بعد از اینکه ۲۱ کیلوگرم از حجم  کلی بدن کم کرد میگوید.