4 2

ان ال پي مجموعه اي از فنون، روش ها و شيوه هايي است كه با به كاربردن آنها ميتوان تغييرات دلخواه را در الگوهاي رفتاری انسانها به وجود آورد. همچنان كه ميتوان آن را تركيبي از اصول و قواعدي دانست دانست كه با تكيه بر آنها الگوهاي رفتاري انسان را مورد تحليل قرار داد.
ان ال پي بر اساس قواعدي بنا شده است كه به رفتارها، نه آنطور كه بروز ميكنند، بلكه به ساختار آن توجه دارد.
در واقع ان ال پي بر اين باور است كه اين ساختارها موجودند كه الگوهاي رفتاري را مشخص و تعيين ميكنند. بر اساس اين قاعده، ان ال پي راه كارهايي را عرضه ميكند كه با توسل به آن ها ميتوان نيروهايي كه وراي يك رفتارند پي برد، اينكه چگونه كساني در انجام كاري موفق اند، در حاليكه ديگران در انجام همان كار ناموفق و ناكارامدند.
ان ال پي حوزه عمل خود را به شناخت الگوهاي رفتاري محدود نميكند. بلكه نقطه قوت و مزيت ان ال پي در الگوسازي و مدل سازي آن است، الگوها و مدل هايي كه به كارگيري آنها توانمندي و توانايي هر انساني را افزايش ميدهد.
ان ال پي الگوي زندگي افراد برجسته و موفق را مورد مطالعه قرار ميدهد، اينكه چگونه آنها ميتوانند در زندگي خصوصي ، كاري ، حرفه اي خود به موفقيت چشمگيري دست يابند. ان ال پي، با الگوبرداري و مدل سازي از اين افراد به دنبال انتقال ساختارهاي فكري، رفتاري، باورها،ارزش ها و به طور كلي چارچوب موفقيت آنها به ديگران است تا ديگران نيز با بهره مندي از همين الگوها و مدل ها به نتايج مشابهي دست يابند.
اساس ان ال پي شناخت تجربه دروني و ذهني افراد است، اينكه چگونه فكر كنند، چگونه باورها و ارزشهايي را در خود ايجاد ميكنند و معناي خاصي به تجربه هاي دروني شان ميدهند.
ان ال پي تجربه دروني را مطالعه ميكند.
همچنين ان ال پي الگوي رفتاري موفق ترين افراد در حوزه ي ارتباطات انساني را مطالعه ميكند.
در نتيجه اين مطالعات و تجارب، ان ال پي مجموعه اي از روش ها، ابزارها و فنوني را در بر ميگيرد كه ميتواند در حوزه متنوع و گوناگوني چون آموزش، ورزش، تجارت، حقوق، پزشكي،فروش، مذاكرات و مديريت مورد استفاده قرار گيرد. الگوهاي ان ال پي در زندگي كاري و حرفه اي به حوزه فعاليت هاي شركت ها، نهادها و سازمان ها نيز انتقال يافته است به طورري كه شمار نهادهايي كه از روشها و فنون ان ال پي در جهت پيشرفت، بهينه سازي و افزايش كاربرد آن استفاده ميكنند افزايش يافته است.
ان ال پي بيش از آنكه مجموعه اي از فنون و تكنيك ها باشد روش متمركز تفكر انسانهاست، چارچوب ذهني اي كه ميتواند را در مسير حرمت به جلو كشف كند.

صور فلکی در خانواده
نوامبر 25, 2021
صور فلکی در خانواده بررسی صور فلکی خانوادگی بر اساس کار برت هلینگر نویسندگان: تیم ...
ویژگی های یک فرد ایده آل
نوامبر 22, 2021
ویژگی های یک فرد ایده آل IQ[1] + EQ[2] + PQ[3] + SQ[4] + AQ[5]...
نگاه علوم اعصاب به NLP
نوامبر 6, 2021
نگاه علوم اعصاب به NLP باید چگونه باشد ؟   در این مقاله تارا نِوِن...
unnamed
آوریل 7, 2021
آیا NLP روانشناسی است؟ NLP نه روانشناسی سبز است نه روانشناسی زرد بلکه میکوشد تا فرد را...