جدیدترین های TMB

سوالاتی که معمولا پرسیده میشوند:

1رویکرد TMB چیست؟
T : Thought فکر، M: Mention ذکر ،B : Body جسم تمام برنامه های موفق و ناموفق یک فرد توسط فکر، ذکر و جسم نمود پیدا کرده و در گذر زمان در قالب رفتارها، ژست ها و حتی خاطرات خوشایند و ناخوشایند خود را نشان می دهد.
2آیا متد TMBصرفا یک روش ذهنی است؟
متد TMB، صرفا روشی ذهنی نیست. ترکیبی از تمرین ها برای پرورش جسم است که معتقد است جسم سالم ذهن را نیز توسعه داده و در نهایت موجب رشد شخصی انسان ها خواهد شد.