نتایج کارورزان TMB

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
ژیلا صمدی - TMB students results

خانم ژیلا صمدی

میزان تحول: ۲۲ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
یگانه صرافی نژاد - TMB students results

خانم یگانه صرافی نژاد

میزان تحول: ۱۴ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
طاهره سنجرانی - TMB students results

خانم طاهره سنجرانی

میزان تحول: ۸ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
خانم روشنک بردبار - TMB students results

خانم روشنک بردبار

میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
مژگان کوهی - TMB students results

خانم مژگان کوهی

میزان تحول: ۲۱ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
محمدرضا عزتی - TMB students results

آقای محمدرضا عزتی

میزان تحول: ۲۳ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
مریم سیدمیرزا - TMB students results

خانم مریم سیدمیرزا

میزان تحول ۱۴ کیلوگرم (در ادامه سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
اشرف موسوی - TMB students results

خانم اشرف موسوی

میزان تحول: ۸٫۵ کیلوگرم (در ادامه، سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷
آسیه رضایی - TMB students results

خانم آسیه رضایی

میزان تحول: ۱۴ کیلوگرم (در ادامه، سخنان او را بشنوید …)
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
لیلا جلیل دهقان - TMB students results

خانم لیلا جلیل دهقان

میزان تحول: ۶ کیلوگرم و ۱۰ سانتیمتر در سایز
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
زهره تنهادوست - TMB students results

خانم زهره تنهادوست

میزان تحول: ۶ کیلوگرم
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
سینا کریمی - TMB students results

آقای سینا کریمی

میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم