میزان تحول: ۹ کیلوگرم

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:٨٣/١٠٠

وزن فعلى: ٧۴

میزان تحول :٩/١٠٠

وزن ارزش افزایى: ٧٠

تاریخ آغاز: اردیبهشت ٩۵

نام شهر:یزد