میزان تحول: ۱۰ کیلوگرم

 

Tmb تعادل وتوازن را نشانه میرود
بعد از۱۰ کیلوگرم توازن بخشی برخویش، میروم تا قهرمان زندگی خود گردم.

مربی ام احمدنوری را سپاس