میزان تحول ۴٫۵۰۰ کیلوگرم و مجموعا ۲۲ سانتیمتر در سایز

 

به نام خالق عشق و تعادل

وزن اولیه:۸۲/۱۰۰

وزن فعلى: ۷۷/۶۰۰

میزان تحول :۴/۵۰۰

وزن ارزش افزایى: ۶۵

میزان تغییر سایز؛۱۰سانتیمتر دورشکم، ۸ سانتیمتر دور باسن و دور بازو ۴سانتیمتر