میزان تحول: ۹ کیلوگرم و ۱۶ سانتیمتر در سایز

 

ازشیراز
با کاهش وزن ٩کیلوگرم و کاهش سایز ١۶ سانت
با ایجاد رفتارهای جدید
اثبات کردم که میتوانم و بهترین در انتظار من است..
پس شما هم میتوانید…

سپاس مربی قدرتمندم.