میزان تحول: ۱۶ کیلوگرم

 

متد TMB مرا باخودم آشتی داد ومن توانستم ۱۶ کیلو به توازن خودم بیافزایم

مربی توانمندم احمد نوری راسپاس